Generics
Generic Formula Profile
Chinese Name : Xiao Chai Hu Tang

Ingredients
Chinese Name Common Name
Chai Hu Bupleurum root
Huang Qin Scutellaria root
Ren Shen Ginseng root
Ban Xia Pinellia rhizome
Sheng Jiang Ginger rhizome
Da Zao Jujube
Gan Cao Licorice root